2017.04.19 - Varsity vs. Simsbury - Fergus Photography